psXORa
ORa|P ORa|Q ORa|R ORa|S ORa|T
ORa|U ORa|V ORa|W ORa|X ORa|PO